Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

 

1. Společnost Szinga Sport Kft. (Sídlo: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; číslo v obchodním rejstříku: Cg. 01-09-370331; daňové číslo: 10318102-2-44), jako poskytovatel na webové stránce www.sportfactory.cz (dále jen: webová stránka) a na webové stránce provozované webové prodejny (dále jen: webová prodejna) (dále jen: Poskytovatel služeb) respektuje ústavní základní právo na ochranu osobních údajů, podle obsahu něhož každý sám rozhoduje o zveřejnění a použití svých osobních údajů.

 

2. Poskytovatel při získávání a zpracovávání osobních údajů potřebných pro používání služeb a poskytovaných zákazníkům kterých se osobní údaje týkají (dále jen: Zákazník) věnuje zvláštní pozornost důkladnému dodržování zákona číslo VI. z roku 1998 o vyhlášení Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva 108) podepsané ve Štrasburku dne 28. ledna 1981, zákona číslo CXIX z roku 1995 o zpracování údajů o jménu a adrese bydliště sloužících pro výzkum a pro přímý marketing, a zákona číslo CXII z roku 2011 o právu na informace, na sebeurčení a svobodu informací. (dále jen: Infozákon).

 

3. Údaje poskytnuté Zákazníkům, jako jsou příjmení a jméno, poštovní a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a pohlaví Zákazníka, najdete v e-mailu zaslaném prostřednictvím systému.

 

V případě plateb platební kartou údaje, které jsou potřebné pro platbu, nezpracovává Poskytovatel, ale OTP Bank Nyrt.

 

Beru na vědomí, že mé následující osobní údaje uložené provozovatelem, společností Szinga Sport Kft. (sídlo: 1038 Budapešť, Tündérliget u. 2.) v databázi uživatelů www.playersroom.hu budou přeneseny do společnosti OTP Mobil Kft. jako zpracovatele. Rozsah údajů přenášených provozovatelem je následující:

 

identifikátor webové objednávky

datum objednávky

položky objednávky (název produktu, číslo produktu, cena, množství, DPH)

náklady na přepravu

měna

výše slevy

jazyk

jméno

příjmení

e-mail

telefonní číslo

fakturační jméno

daňové identifikační číslo

fakturační PSČ

fakturační město

fakturační ulice

fakturační kraj

fakturační země

doručovací jméno

doručovací PSČ

doručovací město

doručovací ulice

doručovací kraj

doručovací země

 

Povaha a účel činnosti zpracování údajů vykonávané Zpracovatelem je možné zobrazit v Informacích o zpracování osobních údajů SimplePay na následujícím odkazu:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Provozovatelé: Poskytovatel a kurýrní služby uvedené v bodě 5.

 

5. Poskytovatel služby prohlašuje, že účelem zpracování údajů registrovaných v jeho databázi (jméno, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví zákazníka) je zajistit poskytování služeb dostupných ve webovém obchodě, zobrazovat přizpůsobený obsah a reklamy, sestavovat statistiku, technický rozvoj IT systému, a ochrana práv zákazníků. Údaje může Poskytovatel použít k vytvoření skupin uživatelů a na zobrazení cíleného obsahu a/nebo reklam na webových stránkách Poskytovatele služby nebo na zasílání novinek těmto skupinám uživatelů.

 

Údaje poskytnuté zákazníkem se postoupí kurýrním službám, vykonávajícím dodání produktů (dále jen: kurýrní služby) v rozsahu nezbytném pro doručení produktů zakoupených ve webové prodejně.

 

Kurýrní služby:

 

Poskytovatel o předávání osobních údajů poskytnutých zákazníkem Kurýrním službám vede rejstřík přenosu údajů s cílem zkontrolování zákonnosti přenosu údajů a informování dotčených osob, který registr obsahuje datum a právní základ přenosu osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem, jakož i okruh osob příjemců těchto údajů. Poskytovatel uchovává údaje v rejstříku přenosu údajů po dobu 5 (pěti) let.

 

6. Poskytovatel nesmí použít osobní údaje poskytnuté Zákazníkem pro jiné účely než výše uvedené. Zveřejnění osobních údajů třetím stranám (kromě kurýrních služeb) nebo orgánům veřejné moci je možné - pokud to zákon nebo úřední/soudní rozhodnutí nevyžaduje jinak - pouze s výslovným souhlasem Zákazníka. Poskytovatel vymaže osobní údaje Zákazníka po skončení účelu použití nebo na vyžádání.

 

7. Poskytnutí údajů Zákazníkem je dobrovolné, právním základem je souhlas dotčené osoby. Zákazník používáním služeb Poskytovatele dává souhlas s použitím jeho údajů, jak je definováno výše (včetně předávání osobních údajů kurýrním službám).

 

8. Zákazník může kdykoli požádat Poskytovatele o:

- poskytnutí informací o zpracovávání jeho osobních údajů;

- opravu jeho osobních údajů;

- vymazání nebo blokování jeho osobních údajů.

 

8.1. Na žádost Zákazníka poskytuje Poskytovatel informace o zpracovávaných údajích dotyčné osoby, o jejich zdroji, o účelu, právního základu, trvání zpracování osobních údajů, o jménu, adrese Zpracovatele a o jeho činnosti spojené se zpracováním údajů, a - v případě předávání osobních údajů dotčené osoby - o právním základě a příjemci tohoto přenosu.

 

Poskytovatel je povinen poskytnout informace v co nejkratší době od podání k tomu směřující žádosti Zákazníka, nejpozději však do 30 (třicet) kalendářních dnů, ve srozumitelné formě, písemně.

 

Poskytnutí informací podle výše uvedených je bezplatné, pokud Zákazník požadující informace v aktuálním roce Provozovateli zatím nepodal žádost o informace za stejný soubor dat. V jiných případech může být stanovena náhrada nákladů, jejíž částka je 700 Ft za informaci. Náhrada už zaplacených nákladů se vrátí, pokud Poskytovatel údaje zpracovával neoprávněně nebo pokud žádost o poskytnutí informací vedla k opravě.

 

Poskytovatel může odmítnout informování zákazníka pouze v případech uvedených v § 9 odst. (1) a § 19. Infozákona.

 

V případě odmítnutí poskytnout informace, Poskytovatel písemně oznámí Zákazníkovi, podle jakého ustanovení Infozákona se uskutečnilo zamítnutí poskytnutí informací. V případě odmítnutí poskytnutí objasnění se zákazník může obrátit na soud nebo na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c telefon: +36(1) 391 1400; e-mailová adresa: [email protected]; dále jen: Orgán).

 

8.2. Pokud osobní údaje spravované Poskytovatelem neodpovídají skutečnosti a osobní údaje odpovídající skutečnosti jsou Poskytovateli služeb k dispozici, osobní údaje budou Poskytovatelem opraveny.

 

Osobní údaj Poskytovatel vymaže, pokud

- zpracovávání osobních údajů je nezákonné;

- Zákazník požaduje vymazání osobních údajů;

- osobní údaje jsou neúplné nebo nesprávné - a tuto podmínku nelze právně napravit - za předpokladu, že vymazání Infozákon nevylučuje;

- zanikl účel zpracování údajů, nebo uplynula zákonem určená doba uložení osobních údajů;

- to nařídil soud nebo Orgán.

 

Namísto vymazání Provozovatel zablokuje osobní údaj, pokud o to Zákazník požádá, nebo pokud na základě informací, které jsou k dispozici, lze předpokládat, že vymazání by porušovalo oprávněné zájmy Zákazníka. Takto zablokované osobní údaje lze zpracovávat výhradně, dokud přetrvává cíl zpracovávání, který vylučoval vymazání osobních údajů.

Provozovatel označí Osobní údaje, které zpracovává, pokud Zákazník zpochybňuje jejich správnost nebo přesnost, ale nesprávnost nebo nepřesnost sporných Osobních údajů nelze jednoznačně určit.

 

Poskytovatel informuje Zákazníka o opravách, blokování, označování a vymazání, jakož i všechny, kterým byly údaje předtím přeneseny pro účely zpracování údajů. Informování je možné vynechat, pokud s ohledem na cíle zpracovávaných osobních údajů neporušuje práva Subjektu údajů.

 

Pokud Poskytovatel nevyhoví dané žádosti Subjektu údajů o opravu, zablokování nebo vymazání, potom do 30 (třicet) kalendářních dní od převzetí žádosti písemně uvede své skutkové a právní důvody odmítnutí žádosti o opravu, zablokování nebo vymazání. Pokud je žádost o opravu, výmaz nebo blokování zamítnuta, Zákazník se může obrátit na soud nebo na Úřad.

 

9. Poskytovatel provádí činnosti spojené se zpracováním údajů, které Poskytovatel získal, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na ustanovení o ochraně údajů uvedených v tomto prohlášení.

 

10. Poskytovatel neodpovídá za údaje poskytnuté Zákazníkem. Pokud se Poskytovatel dozví, že údaje porušují práva třetí strany nebo zákony, nebo tato pravidla ochrany údajů nebo nedodržováním pravidel ochrany údajů způsobují škodu, Poskytovatel má právo přijmout nezbytná právní opatření ve spolupráci s jednajícími úřady. Pokud Zákazník poskytl údaje třetí strany na používání služby nebo během používání webové stránky způsobil jakýmkoliv způsobem škodu, Poskytovatel je oprávněn vymáhat náhradu škody.

 

11. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a zveřejnění, aby se zajistila přesnost údajů a v zájmu co nejlepšího využití údajů, Poskytovatel uschová a zajistí informace shromážděné online způsobem vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými metodami.

 

12. Poskytovatel zpracovává údaje zákazníka v rámci Klubové karty, během její platnosti a bez samostatné žádosti o zrušení i následně poté, aby tak povzbudil Zákazníka k tomu, aby se stal pravidelným zákazníkem, a aby co nejjednodušeji informoval o propagačních akcích na uvedených kontaktních údajích. Údaje zpracovávají pracovníci Poskytovatele. Klient může provádět svá práva na informační sebeurčení a svobodu informací v souladu s ustanoveními zákona č. CXII z r. 2011.

 

13. Poskytovatel webhostingu: Planet Express Kft.,

Sídlo společnosti: 1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Daňové číslo: 23587342-2-43

Číslo v obchodním rejstříku: 01-09-972700

Zákaznický servis a technická podpora:[email protected]

 

 

14. Využívání Zpracovatelů

Partneři poskytující marketingové služby a třetí strany:

 

15. Poskytovatel korespondenční služby:

Maileon Digital Kft.

Sídlo: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

 

 

Zásady ochrany osobních údajů výherní soutěže

 

 

1. Osobní údaje registrovaných hráčů zpracovává organizátor hry (Szinga Sport korlátolt felelősségű társaság (sídlo: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; číslo v obchodním rejstříku: 01-09-370331; daňové číslo: 10318102-2-44; e-mailová adresa: [email protected], v zastoupení Zoltán Gém jednatel; dále jen: „Organizátor“). Výhradním spravovatelem všech osobních údajů je Organizátor. Organizátor oznámil zpracování údajů v Registru ochrany údajů, který vede Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): NAIH-84718/2015.

Organizátor zpracovává osobní údaje pouze těch osob, které se zaregistrovaly do soutěže uvedené v Pravidlech soutěže a které během registrace odsouhlasily Pravidla soutěže a tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Podmínkou účasti v soutěži je, aby hráč akceptoval Pravidla soutěže a tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") se vztahují pouze na zpracování osobních údajů zaznamenaných během soutěže a nevztahují se na jiné zpracování údajů Organizátora.

Nakládání s osobními údaji hráčů se řídí těmito pravidly. Zpracování osobních údajů se řídí právem Maďarska a Evropské unie, zejména zákonem CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodu informací a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a směrnicí GDPR, která vstupuje v platnost ode dne 25. května.

 

3. Registrací hráč akceptuje Pravidla soutěže a tyto Zásady. Registrací a souhlasem s pravidly dává Soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách. Právním základem pro zpracování údajů je dobrovolný souhlas soutěžících (§ 5 odst. 1 písm. A) Infozákona). Tato pravidla jsou považovány za informování soutěžících.

S ohledem na skutečnost, že účast je zcela dobrovolná a že soutěžící získají nárok na ceny bez zaplacení jakýchkoliv sázek Organizátorovi, Organizátor podmiňuje účast na zpracování osobních údajů, jak je definováno v Zásadách ochrany osobních údajů. Soutěžící výše uvedené záležitosti výslovně berou na vědomí a souhlasí s tím, že účast je podmíněna souhlasem se zpracováním osobních údajů.

 

4. Organizátor se v rámci zpracování údajů snaží o to, aby zpracování údajů bylo čestné a zákonné a zpracování osobních údajů bylo provedeno pouze vázané na účel. Účelem zpracování údajů je především uskutečnit výherní soutěž, v rámci ní kontrola práva na účast, losování, vyrozumění výherců a předání ceny. Účelem zpracování údajů je navíc reklama, průzkum trhu a veřejného mínění s využitím údajů poskytnutých hráčem.

Organizátor je oprávněn k tomu, aby údaje použil na statistické cíle způsobem, který neumožňuje identifikaci osob.

 

5. Zpracování osobních údajů probíhá v sídle, na pobočce, v provozu Organizátora, nebo v místnosti Zpracovatele, pověřeného Organizátorem. Rozhodnutí v souvislosti se zpracováním údajů v každém případě vznáší Organizátor.

Organizátor je na základě Infozákona oprávněn pověřit Zpracovatele. Zpracovatel nevznáší samostatné rozhodnutí. Organizátor zveřejňuje jména Zpracovatelů v těchto Zásadách.

 

6. Během registrace soutěžící poskytne informace (jméno, e-mailová adresa, adresa, datum narození, poštovní směrovací číslo) potřebné k identifikaci a kontakt, jak jsou uvedeny v registračním formuláři. Účel zpracování údajů: identifikace Soutěžících, kontakt, reklama, výzkum.

Pokud Soutěžící vyhraje, je povinen poskytnout Organizátorovi veškeré údaje potřebné k získání výhry, zejména údaje potřebné pro zaslání výhry výherci, splnění daňových povinností (přesná adresa, identifikační údaje fyzické osoby, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu). Pokud Soutěžící neposkytne požadované údaje, Organizátor je oprávněn odmítnout předání výhry. Účelem zpracování údajů je předání výher a splnění daňové povinnosti v případě vítězných soutěžících.

V případě doporučených osob, zpracování údajů slouží k propagaci soutěže, Organizátor doporučovaným osobám zašle informační list o soutěži.

 

7. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje poskytnuté soutěžícím (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo) pro účely zasílání propagačního e-mailu týkajícího se Organizátora, činnosti Organizátora, informačního bulletinu týkajícího se služby nebo reklamy, respektive aby mu doručil informace s takovým účelem. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátor může umístit reklamy do informací, informačního bulletinu nebo jiného oznámení.

Soutěžící registrací výslovně souhlasí s tím, aby mu organizátor zaslal reklamu pomocí metody přímého kontaktování a aby na tento účel využil jeho poskytnuté údaje. Souhlas se vztahuje na kontaktování prostřednictvím e-mailu, poštou, jakož i jiným způsobem.

Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje vzniklé v rámci používání webových stránek Organizátora, účasti na soutěži, Organizátor použil pro reklamní účely s cílem poskytnout Soutěžícím cílené nabídky týkající se adresáta.

Zpracovávané údaje může Organizátor použít pro účely průzkumu veřejného mínění, průzkumu trhu, na sestavení výzkumného vzorku a na vyhledávání soutěžících pro tyto účely.

 

8. V případě návštěvy Webové stránky, systém Organizátora automaticky zaeviduje IP adresu Soutěžícího, počáteční čas návštěvy, respektive v jednotlivých případech - v závislosti na nastavení počítače - typ internetového prohlížeče a operačního systému, jakož i zeměpisné místo, které je možné určit na základě IP adresy. Takto evidované údaje nelze spojit s jinými osobními údaji. Zpracování údajů slouží výhradně pro statistické účely. Organizátor si vyhrazuje právo na počítači Soutěžícího umístit soubor (cookie) obsahující údaje.

 

9. Organizátor poskytnuté údaje po ukončení soutěže nevymaže, bude je i v pozdější době nadále zpracovávat a používat pro účely uvedené v souladu s těmito Zásadami.

Organizátor poskytnuté údaje vymaže, pokud:

Soutěžící může požádat o vymazání svých osobních údajů na kontaktních údajích Organizátora (bod 1). Pokud o to Soutěžící požádá, údaje budou systémem Organizátora vymazány do pěti pracovních dnů. Vymazáním osobních údajů se údaje stanou nečitelnými tak, že již nebude možné obnovit spojení mezi údaji a dotyčnou osobou.

Organizátor nevymaže osobní údaje ani na žádost Soutěžícího, pokud je zpracování údajů povinné nebo povolené zákonem (např. údaje týkající se nezdanitelné povinnosti). V takovém případě bude Organizátor informovat Soutěžícího o právním základě odmítnutí zrušení.

Pokud mezi Organizátorem a Soutěžícím vznikne právní vztah a zpracování osobních údajů je nezbytné pro výkon práv vyplývajících z právního vztahu a plnění povinností (např. vymáhání pohledávek, řešení právních sporů), Organizátor bude zpracovávat potřebné osobní údaje i v případě žádosti o jejich vymazání, na základě § 6 odst. 5 Infozákona.

Pokud Organizátor vyloučí Soutěžícího ze hry, i v případě žádosti o vymazání bude zpracovávat údaje, které jsou potřebné k zabránění opětovné registrace. Právním základem pro zpracování údajů je v tomto případě § 6 odst. 5. Infozákona.

 

10. Soutěžící má právo na opravu svých údajů, a od Provozovatele požadovat opravu mylně uvedených údajů, které sám nemůže opravit. Subjekt údajů může požadovat informace o zpracovávání svých osobních údajů. Informace může Organizátor poskytnout i e-mailem. Dotyčný Soutěžící může nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů.

 

11. Organizátor přijme všechna opatření, která lze od něj očekávat v zájmu bezpečnosti dat, zajistí jejich ochranu na vhodné úrovni, zvláště před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, smazáním nebo zničením nebo náhodným zničením a poškozením. Organizátor zajišťuje bezpečnost údajů vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

 

12. Soutěžící mohou při používání služby a používání Webové stránky poskytnout pouze své vlastní osobní údaje. Poskytnutí údajů jiných osob je považováno za protiprávní zpracování údajů, které může mít následky určené ve zvláštních předpisech. V případě zneužití osobních údajů jiné osoby Organizátor poskytuje jednajícím orgánům pomoc při zjištění porušení práva a určení porušitele práva.

 

13. Organizátor poskytuje osobní údaje třetím stranám pouze s výslovným souhlasem dotčené osoby nebo v souladu s ustanoveními zákona.

 

14. Soutěžící může podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů Organizátorovi, který stížnost co nejdříve prošetří a porušení práva napraví.

V případě porušení práva na ochranu svých osobních údajů se Soutěžící může obrátit na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (www.naih.hu) a může svůj nárok vymáhat i soudní cestou.

Sledujte nás!
Můj účet Moje uložené produkty Pomoc

 


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") obsahují práva a povinnosti Zákazníka, využívajícího elektronické obchodní služby nabízené společností Szinga Sport Kft. (dále jen: Poskytovatel), a prostřednictvím Poskytovatele na webové stránce www.sportfactory.cz (dále jen "webová stránka") (dále jen: Zákazník"). (Poskytovatel a Zákazník se dále společně uvádějí jako: Strany). VSP - s výjimkou prodejních smluv - se vztahují na všechny právní transakce a služby, které se uskutečňují prostřednictvím webové stránky www.playersroom.hu, bez ohledu na to, zda jejich poskytování se uskutečňuje z Maďarska nebo ze zahraničí, Poskytovatelem nebo jeho spolupracujícím.

Údaje Poskytovatele:

·        E-mailová adresa:[email protected]

 

Obsah:

1.     Všeobecné informace, vznik smlouvy mezi stranami

2.     Objednávka - všeobecná ustanovení

3.     Vázanost nabídky, potvrzení údajů

4.     Oprava chyb při zadávání údajů

5.     Dodací podmínky

6.     Platební podmínky

7.     Právo na odstoupení od smlouvy

8.     Záruka

9.     Garance

10.   Výměna

11.   Rezervace produktu

12.   Odpovědnost

13.   Autorské práva

14.   Možnosti uplatnění práva

15.   Prohlášení o ochraně osobních údajů

16.   Ostatní ustanovení

 

1. Všeobecné informace, vznik smlouvy mezi stranami

1.1. Působnost těchto VSP se rozšiřuje na všechny takové služby elektronického obchodu poskytované na území Maďarska, které se uskutečňují prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na webové stránce (dále jen: webová prodejna). Působnost těchto VSP se vztahuje i na všechny obchodní transakce na území Maďarska, které se uzavírají mezi Stranami uvedenými v této smlouvě. Nákup v internetovém obchodě upravuje zákon č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách souvisejících s informační společností, Nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky a zákon č. V z roku 2013 o občanském zákoníku.

1.2. Nakupování ve Webové prodejně je možné objednávkou poskytnutou elektronickou formou, způsobem určeným v těchto VSP.

1.3. Některé ze služeb webové prodejny lze využívat až po registraci.

1.4. Objednávkou a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele se mezi Stranami uzavírá smlouva. Smlouva se považuje za písemnou smlouvu. Smlouva je Poskytovatelem zaznamenána a uchovává se 2 (dva) roky od data uzavření smlouvy.

1.5. Jazyk smlouvy: maďarština.

1.6. Poskytovatel se nepodrobuje nařízením žádného Etického kodexu.

1.7. Místo a způsob řešení stížnosti

 

2. Objednávka - všeobecná ustanovení

2.1. Na uskutečnění objednávky a pro splnění smlouvy (na dodání produktu/ů) je třeba uvést přesné údaje Zákazníka. Pokud je Zákazník registrován ve Webové prodejně, jeho údaje můžete zobrazit a změnit kliknutím na odkaz "Změnit údaje". Na procházení mezi produkty a zadání objednávky není nutná registrace.

2.2. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za prodlení v dodání, respektive za jiný problém, chybu, které lze odvodit od údajů, které Klient poskytl mylně a/nebo nepřesně. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody z toho vyplývající. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody ani chyby, které vzniknou v důsledku změny registrovaných údajů Zákazníkem.

2.3. Podstatné vlastnosti a charakteristiky produktu najdete v listu, který je k dispozici po kliknutí na obrázek produktu, s tím, že podrobné a skutečné vlastnosti produktu jsou obsaženy v návodu k použití, který je součástí balení produktu. Za plnění v souladu se smlouvou Poskytovatele se považuje, jestliže produkt disponuje lepšími, výhodnějšími vlastnostmi, jak jsou uvedeny v informacích o produktu na webové stránce nebo v návodu k použití. Návod k produktu - pokud to vyžadují právní předpisy - Poskytovatel přiloží k produktu.

Údaje o výrobcích ve webové prodejně mají pouze informační charakter. Mezi barvou fotografie a barvou produktu může být mírný rozdíl, protože fotografie byly pořízeny ve studiu s bleskovým osvětlením. U vzorovaných materiálů nemusí vzor kvůli střihu padat přesně tak, jako na fotografii. V listu každého produktu není uvedeno žádné zvláštní varování ohledně případných rozdílů. Výrobky je možné objednat pouze ve velikosti uvedené v údajovém listu. U výrobků, které nemají v listu uvedené evropské rozměry, může Zákazník získat informace o rozměrech daného produktu v souladu s evropskými rozměry kliknutím na odkaz "tabulky velikostí" v záhlaví webové stránky.

2.4. Kupní cena produktu je vždy suma uvedena vedle vybraného produktu, která již obsahuje DPH. Kupní cena výrobků - s výjimkami uvedenými v těchto VSP - nezahrnuje náklady na doručení.

2.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen produktů, které je možné objednat přes webovou prodejnu s tím, že změna nabývá účinnosti současně se zobrazením na webové stránce. Změna nemá nepříznivý vliv na kupní cenu již objednaných produktů, avšak v případě snížení ceny v období mezi uzavřením smlouvy (přijetí objednávky poskytovatelem služby a jejím potvrzením) a doručením produktu, vrácení peněz není možné.

Pokud i přes veškerou péči Poskytovatele bude na webové stránce uvedena nesprávná cena, zejména cena, která je zjevně nesprávná nebo se výrazně liší od předpokládané ceny, potom webová prodejna danou objednávku - za nesprávnou cenu - zruší a v tomto případě nabídka na odkoupení ze strany prodejny nebude akceptována. O těchto informacích budeme Zákazníka informovat po zaevidování objednávky, protože potvrzovací zpráva objednávky neznamená odsouhlasení nabídky, zejména v případě uvedeného v tomto bodě, může dojít k odsouhlasení nabídky za správnou cenu. Za znalosti těchto informací, může zákazník od kupního záměru odstoupit.

Pokud obchod potvrdí objednávku produktu za nesprávnou cenu, v tom případě si vyhrazuje právo napadnout vzniklou smlouvu s odvoláním na omyl. O omyl se jedná ve všech takových případech, kdy si spotřebitel - při péči a pozornosti, která se při hodnocení obchodní praxe obvykle vyžaduje - mohl uvědomit, že obchod při uzavírání smlouvy ohledně kupní ceny byl v omylu.

2.6. Cena uvedená ve Webové prodejně a v obchodech se může v některých případech lišit.

2.7. V rámci jedné objednávky je možné objednat maximálně 6 (šest) produktů.

2.8. Postup objednávky:

2.8.1. V horní části webové stránky můžete zvolit, zda Zákazník hledá produkt pro "muže", "ženu", "chlapce" nebo "dívky". Zákazník pak může pomocí filtrů na levé straně webové stránky procházet mezi značkami, kategoriemi výrobků a vlastnostmi výrobků.

2.8.2. K datovým listům o výrobcích se dostanete kliknutím na obrázky. Velikost a barvu můžete zvolit na vybraném listu. Modely dostupné ve více barvách jsou uvedeny jako jeden produkt.

2.8.3. Objednávku lze uskutečnit pomocí virtuálního nákupního košíku. Produkt(y) je možné přidat do košíku kliknutím na tlačítko "přidat do košíku" po nastavení velikosti a - pokud si zákazník přeje koupit více kusů stejného produktu - počtu kusů. Košík je možné zobrazit v pravém horním rohu webové stránky kliknutím na odkaz "košík", kde je možné produkt současně upravovat i vymazat.

2.8.4. Po určení konečného obsahu nákupního košíku bude možné kliknutím na tlačítko "zaznamenat nákup" zobrazit datový list sloužící k vyplnění údajů Zákazníka a na vyplnění některých individuálních obchodních podmínek. Pro odeslání objednávky je povinné do formuláře uvést jméno zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo zákazníka, e-mailovou adresu a pohlaví dále je povinné zvolit způsob platby a doručení. Pokud má Zákazník kupón a/nebo kartu PlayersClub opravňující na slevu, slevu je možné uplatnit zadáním do formuláře čísla kuponu a/nebo čísla karty PlayersClub. Slevu lze potvrdit pouze při zadávání objednávky. Slevy nelze kombinovat, pro jednu objednávku je možné ověřit pouze kupón nebo pouze slevu PlayersClub.

2.8.5. Zákazník je za účelem odeslání objednávky povinen prohlásit - kliknutím na čtverečkované políčko na formuláři -, že si přečetl a v celém rozsahu souhlasí s těmito VSP a s pravidly pro ochranu a zpracování osobních údajů. Objednávka se pak uskuteční kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Odesláním objednávky (stisknutí tlačítka "Odeslat objednávku") zákazníkovi vzniká povinnost platby.

 

3. Vázanost nabídky, potvrzení údajů

3.1. Po přijetí nabídky (objednávky) zaslané Zákazníkům, Poskytovatel neprodleně zašle automatický potvrzovací e-mail, který potvrzovací e-mail obsahuje přijetí nabídky (objednávky) Zákazníka Poskytovatelem, údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci objednávky (např. fakturační a dodací informace atd.), ID objednávky, datum objednávky, seznam položek příslušejících k objednanému produktu, jejich množství, cenu produktu, náklady na doručení a celkovou částku k úhradě. Potvrzovací e-mail se považuje za přijetí nabídky Zákazníka ze strany Poskytovatele a tímto potvrzením se mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavírá platná smlouva. Potvrzení objednávky neznamená, že Poskytovatel služby s jistotou dokáže dodat objednané výrobky. Hlavně v případě zlevněných produktů, s končícím cyklem jejich prodeje může nastat, že objednaný produkt může být neúplný nebo poškozený, takže ho není možné prodat. V takovém případě Poskytovatel v co nejkratším čase - e-mailem nebo telefonicky - informuje zákazníka o překážce v plnění.

3.2. Zákazník je zbaven nabídkové vázanosti, pokud od Poskytovatele nedostane neprodleně, tj. do 48 hodin, samostatný e-mail vztažený na odeslanou objednávku - v souladu s bodem 3.1. -, s potvrzením objednávky.

3.3. Objednávka se považuje za smlouvu uzavřenou elektronickou formou, pro kterou jsou směrodatné záležitosti uvedené v zákoně č. V. z roku 2013 o občanském zákoníku a v Zákoně č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodních službách a o jednotlivých otázkách týkajících se informační společnosti. Smlouva patří pod účinnost nařízením vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky, a přihlíží k nařízení směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2011/83/EU o právech spotřebitelů.

 

4. Oprava chyb při zadávání údajů

4.1. V kterékoliv fázi objednávky a do doby, dokud nebude objednávka odeslaná Poskytovateli, má Zákazník možnost kdykoliv ve webovém obchodě opravit chyby vzniklé při zadávání údajů (vymazání a/nebo úprava), na ploše pro objednávky webové stránky.

4.2. Během procesu objednávání je na ploše pro objednávky webové stránky nepřetržitě zobrazovaný objednaný produkt(y) a přesná konečná částka.

 

5. Dodací podmínky

5.1. Poskytovatel doručí objednané produkty Zákazníkovi prostřednictvím přepravní společnosti (dále jen "kurýrní služba") na doručovací adresu uvedenou Zákazníkem během objednávky.

Poskytovatel doručí objednané zboží, o jehož doručení se požaduje, Zákazníkovi bezplatně nebo za náklady na doručení v souladu se zvoleným způsobem doručení. Poskytovatel informuje Zákazníka o poplatku za doručení během procesu objednávání. Poplatek za doručení se určuje s přihlédnutím na uskutečněnou dobu dodání a hodnotu objednávky.

Aktuální informace o doručení

 

Přepravní bude také uvedeno na souhrnné obrazovce objednávky, na faktuře a v potvrzovacím e-mailu.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu poplatku za doručení, pokud tato změna vstoupí v platnost současně, jak se objeví na Webových stránkách. Změna neovlivňuje cenu už objednaných produktů.

Při použití karty PlayersClub je Zákazník povinen se při převzetí produktu zástupci kurýrní služby prokázat průkazem totožnosti s fotografií a kartou PlayersClub. Další informace o členství v PlayersClub-u: http://playersroom.hu/playersroom/playersclub.

 

Pokud od jednoho Zákazníka bude v ten samý den obdržená více než jedna objednávka, budou se při doručování posuzovat zvlášť a bezplatně budou účtovat pouze objednávky, které převyšují hodnotu pro doručení zdarma. Pokud to Zákazník uvede při zadávání druhé objednávky a na základě zpětné vazby Poskytovatele je to stále možné, Poskytovatel objednávky může sloučit, sloučení již odeslaných balíků není možné. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu poplatku za doručení, pokud tato změna vstoupí v platnost současně, jak se objeví na Webových stránkách. Změna neovlivňuje cenu už objednaných produktů.

 

5.2. Objednané produkty přicházejí v zalepené krabici, a pokud platba nebyla provedena předem, je třeba uhradit kupní cenu a poplatek za doručení v hotovosti oproti faktuře zaměstnanci kurýrní služby. V případě, že je obal při přijetí poškozen, doporučuje se otevřít obal obsahující produkt za přítomnosti zaměstnance kurýrní služby, zkontrolovat neporušenost produktu (produktů) a poškození nahlásit Poskytovateli. Zaměstnanec kurýrní služby o doručení poškozeného produktu sepíše zápis.

 

5.3. Výrobky doručuje kurýrní služba GLS Hungary. Objednávka - ve většině případů - bude doručena do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky Poskytovatelem. Poskytovatel se ve všech případech snaží o co nejrychlejší doručení.

 

Poskytovatel neodpovídá za doručení kurýrní službou GLS Hungary v uvedeném termínu.

Kurýrní služba GLS Hungary doručuje naše výrobky pouze v pracovních dnech, během pracovní doby, proto je důležité, abyste při objednávce jako doručovací adresu uvedli tu adresu, na které budete moci výrobek v daném čase vyzvednout. Doručovatel kurýrní služby GLS Hungary může na doručovací adrese uvedené zákazníkům čekat maximálně 10 minut.

 

Objednávku na dobírku je možno uhradit v případě doručení kurýrem pouze v hotovosti, při doručení na místo vyzvednutí (Pick Pack Pont, GLS CsomagPont) pouze v hotovosti, nebo - pokud dané místo vyzvednutí disponuje platebním terminálem - je možné platbu realizovat platební kartou, platba poukázkou nebo jiným alternativním způsobem nahrazující hotovost není možná.

 

5.4. "Donáška":

5.4.1. Pokud zvolíte "Donášku", produkty budou doručeny kurýrní službou GLS Hungary. Objednané výrobky lze převzít do 3 - 5 pracovních dní. Cena za "Donášku" je brutto ∑0 – 49 –›  12 ; ∑49 – 105 –›  10.

5.4.2. V případě "Donášky", pokud brutto hodnota dané objednávky přesáhne částku  105, je doručení zdarma.

 

6. Platební podmínky

Zákazník si může vybrat z následujících způsobů platby:

 

 

7. Právo na odstoupení od smlouvy

7.1. Právo na odstoupení od smlouvy přísluší spotřebiteli, jak je stanoveno v této části, spotřebitelům se rozumí okruh uvedený v občanském zákoníku (dále jen: Spotřebitel:

7.2. Pokud se jedná o smlouvu o prodeji produktu, Spotřebitel má nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí

a) produktu

b) v případě poskytování více produktů v době dodání posledního produktu

Spotřebitelem nebo jím označené třetí osoby, která není přepravcem.

7.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v období mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí produktu.

7.4. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě takového produktu v uzavřeném balení, který není možné po otevření po jeho dodání vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů (např. spodní prádlo, plavky).

 

7.5. Postup využití práva na odstoupení

 

7.5.1. Pokud chce Spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, je povinen předložit Poskytovateli jednoznačné prohlášení o svém úmyslu odstoupení s využitím kontaktů uvedených v bodě 1.7 těchto VSP, osobně, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím webové prodejny, po přihlášení se k předchozím objednávkám.

 

Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde: [doc|pdf]

 

Pokud Spotřebitel nepoužije na využití svého práva na odstoupení od smlouvy vzor zveřejněný Poskytovatelem, prohlášení bude jednoznačné, pokud kromě prohlášení o úmyslu o odstoupení obsahuje alespoň jméno, adresu a dodací adresu Spotřebitele.

Spotřebitel využije své právo na odstoupení, pokud své prohlášení o odstoupení odešle Poskytovateli před výše uvedeným termínem.

7.5.2. Je povinností Spotřebitele dokázat, že své právo na odstoupení provedl v souladu s nařízeními uvedenými v bodě č. 7.

7.5.3. Odstoupení od smlouvy se považuje za uskutečněné včas, pokud Spotřebitel zaujme na to směřující prohlášení Poskytovateli služby do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů (dokonce i v 14. kalendářní den). V případě zaslání poštou Poskytovatel služby při výpočtu termínu zohlední datum odeslání a v případě zaslání e-mailem čas zaslání e-mailu.

7.5.4. V případě odstoupení je Spotřebitel povinen zaslat objednané výrobky do prodejny Poskytovatele která vystavila fakturu, nebo na adresu uvedenou v bodě č. 1.7. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od oznámení prohlášení o odstoupení, poštou jako doporučenou zásilku nebo kurýrní službou. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže ji Spotřebitel odešle (podá na poštu nebo předá jím objednanému kurýrovi) před uplynutím 14 denní lhůty nebo osobně přinese produkt na jednu z výše uvedených adres.

Zákazník může - v rámci výše uvedeného termínu, avšak pouze osobně - nechat doručit objednané produkty do kteréhokoliv z obchodů Poskytovatele bezplatně. Náklady na vrácení produktu Poskytovateli služeb a dodání náhradního produktu Zákazníkovi nese Zákazník.

7.5.5. Náklady na vrácení produktu(ů) na adresu Poskytovatele služby (2120 Dunakeszi, Alagi major HRSZ. 070/1) nese Spotřebitel. Poskytovatel nemá v silách převzít produkt odeslán zpět na dobírku. Kromě nákladů na zpětné doručení produktu/ů Spotřebitel nenese žádné jiné náklady.

7.5.6. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, Poskytovatel vrátí všechny protihodnoty zaplacené Spotřebitelem včetně poplatku za doručení, s výjimkou poplatku za "Doručení v týž den", a to okamžitě, nejpozději však do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení. Poskytovatel je oprávněn navrácení úhrady zadržet, dokud neobdržel zpět produkt, nebo dokud Spotřebitel bez pochybností nepotvrdil, že ho odešle zpět: z obou přihlíží poskytovatel na dřívější dobu.

7.5.7. Při navrácení použije Poskytovatel způsob platby totožný s platbou použitou v rámci objednávky, s výjimkou, pokud Spotřebitel poskytne svůj vyslovený souhlas pro využití jiného způsobu platby; z důvodu použití tohoto způsobu Platební Spotřebitel nenese žádné náklady navíc.

7.5.8. Spotřebitele je možné vzít na odpovědnost za snížení hodnoty, která nastala ohledně produktu výhradně tehdy, pokud to nastalo v důsledku používání, které přesahuje používání potřebné pro zjištění charakteristik a vlastností produktu. 


 

7.5.9. Pokud Spotřebitel/kupující využije své právo na odstoupení od smlouvy v případě takového produktu, u kterého v rámci akce 2 + 1 (nebo v rámci akce s odlišným názvem/číslem, získá ze zakoupených produktů jeden nebo více produktů zdarma - s přihlédnutím k zakoupení ostatních produktů) zakoupí více produktů, v takovém případě může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě všech produktů spolu (včetně produktu nebo produktů, které dostal bezplatně, neboť tyto produkty nelze vzájemně oddělit).

 

8. Záruka

8.1. Poskytovatel v souvislosti s jím prodávanými produkty neposkytuje dobrovolnou záruku.

8.2. Spotřebitele upozorňujeme na skutečnost, že z důvodu stejné vady nelze uplatnit současně, paralelně záruku za věcné nedostatky a záruční nárok, jakož i záruku na výrobek a záruční nárok, jinak však záruční práva příslušejí spotřebiteli nezávisle na oprávnění uvedená v bodech pro záruku za výrobek a záruku za věcné nedostatky.

8.3. U produktů, které přísluší pod účinnost Nařízení vlády číslo 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet o povinné záruce za jednotlivé dlouhodobé spotřební zboží, je povinná záruka 1 rok, jejímž počátečním dnem je den předání produktu kupujícímu.

 

9. Garance

9.1. Záruka za věcné nedostatky

9.1.1. V případě vadného plnění ze strany Poskytovatele může Zákazník vůči Poskytovateli uplatnit nárok na záruku za věcné nedostatky. V případě spotřebitelské smlouvy může Zákazník, který je kvalifikován jako spotřebitel, uplatnit své záruční nároky do 2 let ode dne převzetí produktu(ů) na vady výrobku, které již existovaly v době dodání produktu. Po uplynutí 2leté doby Zákazník promlčení už nebude moci uplatnit svá záruční práva za věcné nedostatky.

9.1.2. V případě smlouvy uzavřené ne se spotřebitelem může oprávněn své záruční podmínky uplatnit v 1 roční době promlčení, počítané od data převzetí.

9.1.3. Zákazník - podle své volby - může žádat o opravu nebo o výměnu, s výjimkou, pokud splnění z nich zvolené požadavku Zákazníka je nemožné nebo by to pro Poskytovatele oproti plněním jiného požadavku znamenalo neúměrné náklady navíc. Pokud Zákazník nepožádal nebo nemohl požádat o opravu nebo výměnu, v tom případě může žádat o poměrné snížení protislužby nebo chybu může na náklady Poskytovatele opravit nebo nechat opravit jinému i Zákazník nebo - v konečném případě - může také odstoupit od smlouvy. V důsledku nepatrné chyby není místo na odstoupení.

9.1.4. Zákazník může projít ze svého zvoleného záručního práva za věcné nedostatky na jiné, ale je povinen nést náklady na přechod, s výjimkou, pokud to bylo odůvodněno, neboť na to poskytl důvod Poskytovatel.

9.1.5. Zákazník je povinen chybu oznámit Poskytovateli neprodleně od jeho zjištění, ale ne později, než do dvou měsíců od zjištění chyby.

9.1.6. Zákazník může uplatnit svůj nárok na záruku na věcné nedostatky přímo proti Poskytovateli.

9.1.7. Do šesti měsíců od uzavření smlouvy pro uplatnění práva na záruku na věcné nedostatky nejsou potřeba jiné podmínky, než oznámení chyby, pokud Zákazník potvrdí, že produkt zakoupil od Poskytovatele (předložením faktury nebo kopie faktury). V takovém případě bude Poskytovatel zproštěn povinnosti poskytnutí záručního plnění jen tehdy, jestliže tento předpoklad zamítne, tj. dokáže, že chyba na produktu vznikla po jeho předání Zákazníkovi. Pokud Poskytovatel dokáže, že příčina chyby vznikla z důvodu, který je možné připsat Zákazníkovi, není povinen k plnění záruční požadavky, kterou přednesl Zákazník. Po uplynutí šesti měsíců od koupě už je povinen dokázat, že chyba, která byla rozpoznána, už přetrvávala i v době plnění, Zákazník.

Aby bylo možné uplatnit jakýkoliv nárok na záruku za věcné nedostatky, produkt(y) musí být vráceny Poskytovateli na adresu Zákaznického servisu uvedenou v bodě 14.1. Poskytovatel přijímá pouze čisté výrobky, nevyčištěné výrobky vrátí Zákazníkovi.

9.1.8. Pokud chce Zákazník své právo na záruku na věcné nedostatky uplatnit - z hlediska označené chyby - na oddělitelnou část produktu, požadavek na záruku na věcné nedostatky ostatních částí díla nebude považována za uplatněnou.

9.1.9. V případě výměny nebo odstoupení Zákazník není povinen uhradit amortizaci produktu(ů), které vznikly v důsledku zamýšleného použití. Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli za tu amortizaci produktu(ů), která je důsledkem nesprávného použití.

9.1.10. V případě chybného výkonu bude náklady spojené s plněním záruční povinnosti snášet Poskytovatel. Poskytovatel uhradí Zákazníkovi náklady, které vzniknou Zákazníkovi v souvislosti s plněním záruční povinnosti, až po důvěryhodném prokázání nákladů (předložením faktury, poštovního útržku o podání apod.). Pokud k poruše výrobku mohlo také přispět nesplnění povinnosti údržby ze strany Zákazníka, zákazník nese náklady spojené s plněním záruční povinnosti v poměru s jeho součinností, pokud disponoval vědomostmi vztahujícími se na údržbu produktu, nebo pokud Poskytovatel v tomto ohledu splnil svou informační povinnost. Pokud se prokáže, že k vadě produktu došlo po provedení plnění (tj. Poskytovatel neprovedl plnění chybně), náklady vzniklé při uplatnění práva ze záruky (včetně nákladů na vrácení produktu Zákazníkovi) nese Zákazník.

 

9.1.11. Vzor prohlášení o uplatnění Záruky za věcné nedostatky je k dispozici zde: [doc|pdf]

 

Pokud Zákazník na uplatnění reklamace nepoužije vzor zveřejněn Poskytovatelem, prohlášení musí obsahovat minimálně popis chyby produktu, zvolenou záruční reklamaci, jméno zákazníka, doručovací adresu a číslo objednávky. Prohlášení o uplatnění nároku na záruku za věcné nedostatky může být předloženy v souladu s ustanoveními uvedenými v bodě č. 14.1.

 

9.2. Produktová záruka

9.2.1. V případě chyby výrobku Zákazník, který je kvalifikovaný jako spotřebitel (dále jen: Spotřebitel) - podle svého vlastního výběru - může uplatnit právo uvedené v bodě 9.1. nebo požadavek na produktovou záruku.

9.2.2. Spotřebiteli ale ne přísluší to právo, aby v důsledku téže chyby uplatnil současně, paralelně s sebou i záruční požadavek na věcné nedostatky a produktovou záruku. Ale v případě úspěšného uplatnění požadavku na produktovou záruku může Spotřebitel vůči výrobci uplatnit svůj požadavek na záruku na věcné nedostatky, připadající na vyměněný produkt, respektive na jeho vyměněnou část.

9.2.3. V rámci požadavku na produktovou záruku ale Spotřebitel může žádat výhradně opravu nebo výměnu vadného produktu. Chybu produktu musí v případě uplatnění produktové záruky dokázat Spotřebitel.

9.2.4. Produkt se považuje za vadný v tom případě, že neodpovídá požadavkům na kvalitu platným v době uvedení do distribuce, nebo pokud nedisponuje vlastnostmi, které jsou uvedeny v popisu, poskytnutém výrobcem.

9.2.5. Svůj požadavek o produktovou záruku může Spotřebitel uplatnit do dvou let od uvedení produktu do distribuce výrobcem. Po uplynutí tohoto termínu ztrácí své oprávnění. Spotřebitel je povinen chybu oznámit výrobci neprodleně po zjištění chyby. Chybu, která byla oznámena do dvou měsíců od zjištění chyby, je třeba považovat za chybu, která byla oznámena neprodleně. Za škody vzniklé z prodlení oznámení je odpovědný Spotřebitel.

9.2.6. Spotřebitel může svou reklamaci ohledně produktové záruky uplatnit vůči výrobci nebo distributorovi produktu (Poskytovatel).

9.2.7. Ve smyslu občanského zákoníku se za výrobce považuje zhotovitel a distributor produktu (Poskytovatel).

9.2.8. Výrobce, distributor (Poskytovatel) je zproštěn své povinnosti produktové záruce výhradně tehdy, pokud může prokázat, že:

9.2.9. Výrobci nebo distributorovi (Poskytovatel) pro osvobození postačuje dokázat jeden důvod.

 

09.02.2010 Vzor prohlášení o uplatnění Produktové záruky je k dispozici zde: [doc|pdf]

Pokud Spotřebitel uplatnění reklamace Produktové záruky nepoužije vzor zveřejněn Poskytovatelem, prohlášení musí obsahovat minimálně popis chyby produktu, zvolenou záruční reklamaci, jméno zákazníka, doručovací adresu a číslo objednávky. Prohlášení o uplatnění nároku na produktovou záruku může být předloženy v souladu s ustanoveními uvedenými v bodě č. 14.1.

Aby bylo možné uplatnit jakýkoliv nárok na Produktovou záruku, produkt(y) musí být vráceny Poskytovateli na adresu Zákaznického servisu uvedenou v bodě 14.1. Poskytovatel přijímá pouze čisté výrobky, nevyčištěné výrobky vrátí Zákazníkovi.

 

10. Výměna

 

10.1. Zákazník je oprávněn osobně vyměnit produkt zakoupený ve webové prodejně, požádat o změnu velikosti ve stejné hodnotě nebo uskutečnit nákup v ceně produktu (dále společně: výměna) do 30 (třicet) kalendářních dnů od převzetí produktu v obchodě Poskytovatele, kde byla vydána účtenka. Výměna je možná pouze za produkt, který se dosud nepoužíval. Ze zdravotních a hygienických důvodů se spodní prádlo a plavky nesmějí po otevření uzavřeného obalu vyměnit.10.2. Zákazník může požádat o výměnu v kterémkoliv z obchodů Poskytovatele:

a) osobně současně s předáním produktu; nebo

b) současně s odesláním produktu poštou (včetně kurýrní služby).

10.3. Lhůta pro možnost výměny se považuje za dodrženou, jestliže v poslední den lhůty zákazník zaslal formulář žádosti o výměnu a produkt odeslal poštou nebo jej odevzdal kurýrní službě.

10.4. V případě žádosti o výměnu poštou, náklady na vrácení formuláře žádosti o výměnu a produktu Poskytovateli a na dodání náhradního produktu Zákazníkovi, nese Zákazník. Náhradní produkt bude Zákazníkovi doručen kurýrní službou. Cena dodání v rámci celého území země je 999 Ft brutto. Způsob platby nákladů na dopravu: na dobírku v hotovosti.

Zákazník může - v rámci výše uvedeného termínu, avšak pouze osobně - nechat doručit objednané produkty do kteréhokoliv z obchodů Poskytovatele bezplatně.

Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s jeho objednávkou v případě osobní výměny v našem obchodě, na vyměněný produkt se již nevztahuje právo spotřebitele/kupujícího na odstoupení - nakolik v našem obchodě poskytujeme příležitost poznat a vyzkoušet vlastnosti produktu -, neboť je považováno za nový nákup uskutečněný v prodejně.

10.5. V případě požádání výměny poštou, pokud Zákazník požaduje stejný produkt, ale v jiné velikosti, požadovanou velikost je potřebné vyznačit ve formuláři žádosti o výměnu s tím, že před uvedením velikosti je třeba zkontrolovat, zda je požadovaná velikost k dispozici v internetovém obchodě. Pokud požaduje jiný produkt, v tom případě musí uvést číslo produktu (nachází se ve webové prodejně v produktovém listu) a požadovanou velikost na formuláři žádosti o výměnu. V případě, že kupní cena požadovaného náhradního produktu je vyšší než kupní cena produktu, který se má vyměnit, způsob úhrady rozdílu: na dobírku, v hotovosti.

 

10.6. V takovém neočekávaném případě Poskytovatel není schopen zajistit dodávku produktu na výměnu (např. není na skladě), informuje o tom Zákazníka. Na základě oznámení Poskytovatele je Zákazník oprávněn zvolit jiný náhradní produkt.

10.7. Formulář žádosti o výměnu je použitelný, pouze pokud je náhrada požadována poštou. Formulář žádosti o výměnu je k dispozici zde: [doc|pdf]

 

11. Rezervace produktu

 

11.1. Poskytovatel zajistí, aby si zákazník mohl prohlédnout a/nebo vyzkoušet výrobky vybrané ve webové prodejně v jednom z obchodů Poskytovatele určeného Zákazníkem.

11.2. Po zvolení velikosti a vložení produktu do nákupního košíku - po potvrzení obsahu košíku -, kliknutím na tlačítko "Rezervace produktu v obchodě", si může Zákazník zvolit obchod Poskytovatele, ve kterém si chce daný produkt prohlédnout nebo vyzkoušet. Při rezervaci produktu je Zákazník povinen uvést jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a pohlaví Zákazníka. Pokud jsou produkty, které se mají rezervovat, plně k dispozici na prodejně Poskytovatele, vybrané Zákazníkům, rezervaci produktu je možné dokončit v rozhraní rezervace produktu - po jejím úplném vyplnění - výběrem možnosti "Okamžitá rezervace v obchodě". Pokud produkty, které se mají rezervovat, nejsou plně k dispozici na prodejně Poskytovatele, vybrané Zákazníkem, rezervaci produktu je možné dokončit v rozhraní rezervace produktu - po jejím úplném vyplnění - výběrem možnosti "Rezervace převezením na prodejnu".

11.3. Poskytovatel zašle potvrzení o rezervaci produktu okamžitě, nejpozději však do 48 hodin od rezervace, s uvedením, že rezervovaný produkt je k dispozici na vybrané prodejně. Poskytovatel odloží produkt k dispozici zákazníkovi maximálně 4 (čtyři) dny od data uvedeného v potvrzení, produkt neprodá třetí straně. Rezervovaný produkt se po tomto termínu může volně prodávat.

11.4. Zákazník při rezervaci produktu nepřekládá nabídku na koupi vybraného produktu, mezi smluvními stranami není uzavřena žádná smlouva, což však nevylučuje možnost zakoupení rezervovaného produktu Zákazníkem na prodejně. V případě výběru možnosti "Rezervace převezením na prodejnu" uvedené v poslední větě článku 11.2., musí být poplatek za produkt (y) vždy zaplacený na místě ve výši 690 Ft brutto, a to ještě před převzetím a vyzkoušením produktu. Při použití karty PlayersClub je Zákazník povinen se při převzetí produktu zástupci kurýrní služby prokázat průkazem totožnosti s fotografií a kartou PlayersClub.

 

 

 

12. Odpovědnost

12.1. Informace nacházející se na Webové stránce byly umístěny v dobrém úmyslu, ale slouží výhradně k informačním účelům, za přesnost a úplnost informací Provozovatel neodpovídá.

12.2. Zákazník může používat Webovou stránku výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za majetkové a nemajetkové škody, vzniklé během používání, navíc odpovědnosti za porušení smlouvy způsobené úmyslně, ze závažné nedbalosti nebo trestných činů, poškozující život, tělesné zdraví a zdraví.

12.3. Poskytovatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za počínání uživatelů Webové stránky. Zákazník plně a výhradně zodpovědný za své počínání, Poskytovatel v takových případech v plném rozsahu spolupracuje s jednajícími orgány z důvodu odhalení porušení práva.

12.4. Stránky služby mohou obsahovat takové připojovací body (odkazy), které odkazují na stránky jiných Poskytovatelů. Poskytovatel neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů a další činnosti těchto poskytovatelů služeb.

12.5. Případný obsah zpřístupněn Zákazníky na Webové stránce je Poskytovatel oprávněn, ale není povinen kontrolovat, a ohledně zveřejněných obsahů je Poskytovatel oprávněn, ale není povinen vyhledávat příznaky naznačující vykonávání protiprávní činnosti.

12.6. Z důvodu globálního charakteru internetu Zákazník souhlasí s tím, že v průběhu používání Webové stránky bude postupovat i s přihlédnutím k nařízení vztahujících se národních předpisů. Pokud je jakákoliv činnost v souvislosti s používáním Webové stránky podle práva země Zákazníka nedovolená, za používání odpovídá výhradně Zákazník.

12.7. Pokud Zákazník na Webové stránce zpozoruje sporný obsah, je povinen to neprodleně oznámit Poskytovateli. Pokud rámci svého dobromyslného řízení bude Poskytovatel považovat oznámení za opodstatněné, je oprávněn na neodkladné smazání nebo modifikaci informace.

 

13. Autorské práva

13.1. Tato webová stránka je chráněna autorskými právy. Poskytovatel je oprávněnou osobou podle autorského práva nebo oprávněným uživatelem každého obsahu, který je zobrazen ve webové stránce, nebo během poskytování služeb dostupných prostřednictvím webové stránky: díl kterýchkoliv autorů, respektive jiných duševních děl (včetně každé grafiky, respektive jiného materiálu, uspořádání, editování plochy webové stránky, použitých softwarových a jiných řešení, nápadů, realizací).

13.2. Uložení na fyzický nebo jiný datový nosič nebo vytištění obsahu Webové stránky, jakož i jednotlivých jejích částí je povoleno s účelem použití pro soukromé účely, nebo v případě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Použití v rozsahu přesahujícího soukromé použití - například uložení v databázi, další poskytování, zpřístupnění nebo umožnění stažení, uvedení do komerční distribuce - je možné v případě předchozího písemného souhlasu Poskytovatel.

13.3. Kromě práv, vysloveně určených ve VSP, ani registrace, používání Webové stránky, respektive ani jedno nařízení VSP neposkytuje právo Zákazníkovi používat a zužitkování jakéhokoli obchodního označení nebo ochranné známky, uvedené na Webové stránce. Kromě zobrazení které doprovází řádné používání Webové stránky, k tomu potřebného dočasného rozmnožení a vyhotovení kopie pro soukromé použití, tyto duševní díla nelze v jakékoliv formě použít nebo využít bez písemného svolení Poskytovatele předem.

 

14. Možnosti uplatnění práva

14.1. Vyřizování stížností

14.1.1. Spotřebitel své stížnosti týkající se produktu nebo činnosti Poskytovatele může přednést na kontaktních údajích uvedených v bodu 1.7..

14.1.2. Ve smyslu platných právních předpisů, ústní stížnost Poskytovatel okamžitě prošetří a v případě potřeby vyřeší, pokud to charakter stížnosti připouští. Pokud Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo nelze reklamaci okamžitě prošetřit, Poskytovatel o reklamaci a o svém stanovisku k ní neprodleně vyhotoví zápis. V případě ústní stížnosti oznámené telefonicky se zápis zašle zákazníkovi nejpozději v době, kdy dojde k věcné odpovědi uvedené v části o písemné stížnosti, a dále bude postupovat v souladu s ustanoveními o písemné stížnosti.

14.1.3. Ústní stížnost uvedenou telefonicky Poskytovatel povinným způsobem opatří individuálním identifikačním číslem, což napomáhá při možnosti zpětného vyhledání stížnosti. Poskytovatel je povinen oznámit toto číslo Zákazníkovi.

14.1.4. Poskytovatel povinen písemnou stížnost prozkoumat do třicet dnů od obdržení stížnosti, a poskytnout něj podstatnou odpověď, jakož i zajistit, aby se odpověď dostala k Zákazníkovi. Pokud Poskytovatel zamítne, stanovisko je povinný odůvodnit ve své podstatné odpovědi, vztahující se na zamítnutí.

14.1.5. Zápis sepsaný o stížnosti a kopii jejího stejnopisu je Poskytovatel povinen uschovat po dobu pěti let.

14.1.6. Poskytovatel přijímá námitky vznesené Zákazníkem na přímých kontaktech uvedených v bodě 1.7..

2:14 Jiné možnosti uplatnění práva

14.2.1. Pokud se během jednání s Poskytovatelem nevyřeší jakýkoliv spotřebitelský spor mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, Zákazník má k dispozici následující možnosti uplatnění práva:

a) Zápis do knihy zákazníků. Kniha zákazníků je k dispozici ve všech obchodech Poskytovatele. Poskytovatel odpoví na tu napsané záznamy písemně do 30 dnů.

b) Stížnosti adresované orgánem na ochranu spotřebitele. Pokud zákazník zjistí porušení svých spotřebitelských práv, je oprávněn obrátit se se stížností na orgán pro ochranu spotřebitelů, příslušný podle svého bydliště. Po posouzení stížnosti o uskutečnění řízení na ochranu spotřebitelů rozhodne orgán.

c) smírčí orgán. Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se kvality, bezpečnosti a uplatňování pravidel odpovědnosti za výrobky a uzavření a plnění smlouvy může zákazník iniciovat řízení před smírčím orgánem, který je zřízen u příslušné odborné komory v místě jeho bydliště.

Společnost je v rámci dohodovacího řízení povinná spolupracovat.

Kontaktní údaje smírčího orgánu v Budapešti (Budapesti Békéltető Testület):

d) Soudní řízení. Zákazník je oprávněn vymáhat svou pohledávku vyplývající ze spotřebitelského sporu soudní cestou v rámci občanského soudního řízení v souladu s ustanoveními zákona č. V z roku 2013, občanský zákoník a zákona č. CXXX z roku 2016, občanský soudní řád.

e) Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení), Evropská komise zřídila platformu na řešení sporů online. Podle Nařízení je třeba spotřebitelům zajistit mimosoudní komunikace s cílem mimosoudního urovnávání sporů vyplývajících z online poskytovatelských smluv uzavřených mezi spotřebiteli s místem pobytu v Evropské unii a poskytovateli usazenými v Evropské unii na této platformě. Platforma pro online řešení sporů je pro spotřebitele k dispozici od 15. února 2016. Působnost nařízení se přímo vztahuje na poskytovatele služeb usazeného v Maďarsku, pokud dojde k spotřebitelskému sporu v souvislosti se smlouvou online uzavřenou mezi ním a spotřebitelem. Podle nařízení může spotřebitel iniciovat mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy pro řešení sporů online na společně zvoleném fóru na řešení sporů. V Maďarsku je oprávněn řešit spotřebitelské spory smírčí orgán v Budapešti (Budapesti Békéltető Testület).

Dostupnost platformy řešení sporů online: http://ec.europa.eu/odr

 

15. Prohlášení o ochraně osobních údajů

15.1. Poskytovatel respektuje ústavní základní právo na ochranu osobních údajů, podle jehož obsahu každý sám rozhoduje o zveřejnění a použití svých osobních údajů.

15.2. Poskytovatel při získávání a zpracovávání osobních údajů potřebných pro používání služeb a poskytovaných zákazníkům, kterých se osobní údaje týkají, věnuje zvláštní pozornost důkladnému dodržování zákona číslo VI. z roku 1998 o vyhlášení Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva 108) podepsané ve Štrasburku dne 28. ledna 1981, zákona číslo CXIX z roku 1995 o zpracování údajů o jménu a adrese bydliště sloužících pro výzkum a pro přímý marketing, jakož i zákona číslo CXII z roku 2011 o právu na informace, na sebeurčení a svobodu informací.

15.3. Údaje poskytnuté Zákazníkům, jako jsou příjmení a jméno, poštovní a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa jako identifikátor, najdete v e-mailu zaslaném prostřednictvím systému. V případě plateb platební kartou údaje, které jsou potřebné pro platbu, nezpracovává Poskytovatel, ale OTP Bank Nyrt.

 

Beru na vědomí, že mé následující osobní údaje uložené provozovatelem, společností Szinga Sport Kft. (sídlo: 1038 Budapešť, Tündérliget u. 2.) v databázi uživatelů www.playersroom.hu budou přeneseny do společnosti OTP Mobil Kft. jako zpracovatele. Rozsah údajů přenášených provozovatelem je následující:

 

identifikátor webové objednávky

datum objednávky

položky objednávky (název produktu, číslo produktu, cena, množství, DPH)

náklady na přepravu

měna

výše slevy

jazyk

jméno

příjmení

e-mail

telefonní číslo

fakturační jméno

daňové identifikační číslo

fakturační PSČ

fakturační město

fakturační ulice

fakturační kraj

fakturační země

doručovací jméno

doručovací PSČ

doručovací město

doručovací ulice

doručovací župa

doručovací krajina

 

Povaha a účel činnosti zpracování údajů vykonávané Zpracovatelem je možné zobrazit v Informacích o zpracování osobních údajů SimplePay na následujícím odkazu:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

15.4. Provozovatelem webových stránek je Poskytovatel.

15.5. Poskytovatel prohlašuje, že účelem zpracování údajů nacházejících se v jeho databázi (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo atd.) je zajistit poskytování služeb dostupných ve webovém obchodě, zobrazování obsahu a reklamy přizpůsobených na míru, sestavovat statistiky, technický vývoj informačního systému a ochrana práv Zákazníka. Údaje může Poskytovatel použít k vytvoření skupin uživatelů a na zobrazení cíleného obsahu a/nebo reklam na webových stránkách Poskytovatele služby nebo na zasílání novinek těmto skupinám uživatelů.

15.6. Poskytovatel nesmí použít osobní údaje poskytnuté Zákazníkem pro jiné účely než výše uvedené. Zveřejnění osobních údajů třetím stranám nebo orgánům veřejné moci je možné - pokud to zákon nebo úřední/soudní rozhodnutí nevyžaduje jinak - pouze s výslovným souhlasem Zákazníka. Poskytovatel vymaže osobní údaje Zákazníka po skončení účelu použití nebo na vyžádání.

15.7. Poskytnutí údajů Zákazníkem je dobrovolné, právním základem je souhlas dotčené osoby. Použitím služeb Poskytovatele dává Zákazník souhlas k použití jeho údajů, v souladu s výše uvedenými. Zákazník může kdykoli požádat o vymazání, úpravu svých údajů, o informace o svých zpracovávaných údajích a může proti zpracování údajů namítat. V případě neúspěšnosti své žádosti nebo námitek, má do 30 kalendářních dnů možnost obrátit se na soud.

15.8. Poskytovatel provádí činnosti spojené se zpracováním údajů, které Poskytovatel získal, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na ustanovení o ochraně údajů uvedených v těchto VSP. Využíváním služeb poskytovaných Poskytovatelem dává Zákazník souhlas s přenosem poskytnutých údajů k zpracovateli údajů.

15.9. Poskytovatel neodpovídá za informace poskytnuté Zákazníkem. Pokud se Poskytovatel dozví, že údaje porušují práva třetí strany nebo zákony, nebo tato pravidla ochrany údajů nebo nedodržováním pravidel ochrany údajů způsobují škodu, Poskytovatel má právo přijmout nezbytná právní opatření ve spolupráci s jednajícími úřady. Pokud Zákazník poskytl údaje třetí strany na používání služby nebo během používání webové stránky způsobil jakýmkoliv způsobem škodu, Poskytovatel je oprávněn vymáhat náhradu škody.

15:10. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a zveřejnění, aby se zajistila přesnost údajů a v zájmu co nejlepšího využití údajů, Poskytovatel uschová a zajistí informace shromážděné online způsobem vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými metodami.


15:11. Název Zpracovatelů:

 

15:12. Poskytovatel o předávání osobních údajů poskytnutých zákazníkem Kurýrním službám vede rejstřík přenosu údajů s cílem zkontrolování zákonnosti přenosu údajů a informování dotčených osob, který registr obsahuje datum a právní základ přenosu osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem, jakož i údaje okruhu přenesených osobních údajů. Poskytovatel uchovává údaje v rejstříku přenosu údajů po dobu 5 (pěti) let.

15:13. Evidenční číslo pro zpracování osobních údajů: NAIH-84718/2015

 

16. Ostatní ustanovení

16.1. Informační systém Webové prodejny provozován na php podkladě, její úroveň zabezpečení je přiměřená, její použití nepředstavuje riziko, Poskytovatel služby doporučuje následující opatření:

16.2. Poskytovatel je kdykoli oprávněn jednostranně změnit podmínky těchto VSP.

 

VSP k dispozici v elektronické podobě (pdf).

 

Aktualizováno: 25. 2. 2021.

Přihlaste se k odběru novinek