Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů

 

1. Společnost Szinga Sport Kft. (Sídlo: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; číslo v obchodním rejstříku: Cg. 01-09-370331; daňové číslo: 10318102-2-44), jako poskytovatel na webové stránce www.sportfactory.cz (dále jen: webová stránka) a na webové stránce provozované webové prodejny (dále jen: webová prodejna) (dále jen: Poskytovatel služeb) respektuje ústavní základní právo na ochranu osobních údajů, podle obsahu něhož každý sám rozhoduje o zveřejnění a použití svých osobních údajů.

 

2. Poskytovatel při získávání a zpracovávání osobních údajů potřebných pro používání služeb a poskytovaných zákazníkům kterých se osobní údaje týkají (dále jen: Zákazník) věnuje zvláštní pozornost důkladnému dodržování zákona číslo VI. z roku 1998 o vyhlášení Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Úmluva 108) podepsané ve Štrasburku dne 28. ledna 1981, zákona číslo CXIX z roku 1995 o zpracování údajů o jménu a adrese bydliště sloužících pro výzkum a pro přímý marketing, a zákona číslo CXII z roku 2011 o právu na informace, na sebeurčení a svobodu informací. (dále jen: Infozákon).

 

3. Údaje poskytnuté Zákazníkům, jako jsou příjmení a jméno, poštovní a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a pohlaví Zákazníka, najdete v e-mailu zaslaném prostřednictvím systému.

 

V případě plateb platební kartou údaje, které jsou potřebné pro platbu, nezpracovává Poskytovatel, ale OTP Bank Nyrt.

 

Beru na vědomí, že mé následující osobní údaje uložené provozovatelem, společností Szinga Sport Kft. (sídlo: 1038 Budapešť, Tündérliget u. 2.) v databázi uživatelů www.playersroom.hu budou přeneseny do společnosti OTP Mobil Kft. jako zpracovatele. Rozsah údajů přenášených provozovatelem je následující:

 

identifikátor webové objednávky

datum objednávky

položky objednávky (název produktu, číslo produktu, cena, množství, DPH)

náklady na přepravu

měna

výše slevy

jazyk

jméno

příjmení

e-mail

telefonní číslo

fakturační jméno

daňové identifikační číslo

fakturační PSČ

fakturační město

fakturační ulice

fakturační kraj

fakturační země

doručovací jméno

doručovací PSČ

doručovací město

doručovací ulice

doručovací kraj

doručovací země

 

Povaha a účel činnosti zpracování údajů vykonávané Zpracovatelem je možné zobrazit v Informacích o zpracování osobních údajů SimplePay na následujícím odkazu:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Provozovatelé: Poskytovatel a kurýrní služby uvedené v bodě 5.

 

5. Poskytovatel služby prohlašuje, že účelem zpracování údajů registrovaných v jeho databázi (jméno, dodací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, pohlaví zákazníka) je zajistit poskytování služeb dostupných ve webovém obchodě, zobrazovat přizpůsobený obsah a reklamy, sestavovat statistiku, technický rozvoj IT systému, a ochrana práv zákazníků. Údaje může Poskytovatel použít k vytvoření skupin uživatelů a na zobrazení cíleného obsahu a/nebo reklam na webových stránkách Poskytovatele služby nebo na zasílání novinek těmto skupinám uživatelů.

 

Údaje poskytnuté zákazníkem se postoupí kurýrním službám, vykonávajícím dodání produktů (dále jen: kurýrní služby) v rozsahu nezbytném pro doručení produktů zakoupených ve webové prodejně.

 

Kurýrní služby:

 

Poskytovatel o předávání osobních údajů poskytnutých zákazníkem Kurýrním službám vede rejstřík přenosu údajů s cílem zkontrolování zákonnosti přenosu údajů a informování dotčených osob, který registr obsahuje datum a právní základ přenosu osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem, jakož i okruh osob příjemců těchto údajů. Poskytovatel uchovává údaje v rejstříku přenosu údajů po dobu 5 (pěti) let.

 

6. Poskytovatel nesmí použít osobní údaje poskytnuté Zákazníkem pro jiné účely než výše uvedené. Zveřejnění osobních údajů třetím stranám (kromě kurýrních služeb) nebo orgánům veřejné moci je možné - pokud to zákon nebo úřední/soudní rozhodnutí nevyžaduje jinak - pouze s výslovným souhlasem Zákazníka. Poskytovatel vymaže osobní údaje Zákazníka po skončení účelu použití nebo na vyžádání.

 

7. Poskytnutí údajů Zákazníkem je dobrovolné, právním základem je souhlas dotčené osoby. Zákazník používáním služeb Poskytovatele dává souhlas s použitím jeho údajů, jak je definováno výše (včetně předávání osobních údajů kurýrním službám).

 

8. Zákazník může kdykoli požádat Poskytovatele o:

- poskytnutí informací o zpracovávání jeho osobních údajů;

- opravu jeho osobních údajů;

- vymazání nebo blokování jeho osobních údajů.

 

8.1. Na žádost Zákazníka poskytuje Poskytovatel informace o zpracovávaných údajích dotyčné osoby, o jejich zdroji, o účelu, právního základu, trvání zpracování osobních údajů, o jménu, adrese Zpracovatele a o jeho činnosti spojené se zpracováním údajů, a - v případě předávání osobních údajů dotčené osoby - o právním základě a příjemci tohoto přenosu.

 

Poskytovatel je povinen poskytnout informace v co nejkratší době od podání k tomu směřující žádosti Zákazníka, nejpozději však do 30 (třicet) kalendářních dnů, ve srozumitelné formě, písemně.

 

Poskytnutí informací podle výše uvedených je bezplatné, pokud Zákazník požadující informace v aktuálním roce Provozovateli zatím nepodal žádost o informace za stejný soubor dat. V jiných případech může být stanovena náhrada nákladů, jejíž částka je 700 Ft za informaci. Náhrada už zaplacených nákladů se vrátí, pokud Poskytovatel údaje zpracovával neoprávněně nebo pokud žádost o poskytnutí informací vedla k opravě.

 

Poskytovatel může odmítnout informování zákazníka pouze v případech uvedených v § 9 odst. (1) a § 19. Infozákona.

 

V případě odmítnutí poskytnout informace, Poskytovatel písemně oznámí Zákazníkovi, podle jakého ustanovení Infozákona se uskutečnilo zamítnutí poskytnutí informací. V případě odmítnutí poskytnutí objasnění se zákazník může obrátit na soud nebo na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c telefon: +36(1) 391 1400; e-mailová adresa: [email protected]; dále jen: Orgán).

 

8.2. Pokud osobní údaje spravované Poskytovatelem neodpovídají skutečnosti a osobní údaje odpovídající skutečnosti jsou Poskytovateli služeb k dispozici, osobní údaje budou Poskytovatelem opraveny.

 

Osobní údaj Poskytovatel vymaže, pokud

- zpracovávání osobních údajů je nezákonné;

- Zákazník požaduje vymazání osobních údajů;

- osobní údaje jsou neúplné nebo nesprávné - a tuto podmínku nelze právně napravit - za předpokladu, že vymazání Infozákon nevylučuje;

- zanikl účel zpracování údajů, nebo uplynula zákonem určená doba uložení osobních údajů;

- to nařídil soud nebo Orgán.

 

Namísto vymazání Provozovatel zablokuje osobní údaj, pokud o to Zákazník požádá, nebo pokud na základě informací, které jsou k dispozici, lze předpokládat, že vymazání by porušovalo oprávněné zájmy Zákazníka. Takto zablokované osobní údaje lze zpracovávat výhradně, dokud přetrvává cíl zpracovávání, který vylučoval vymazání osobních údajů.

Provozovatel označí Osobní údaje, které zpracovává, pokud Zákazník zpochybňuje jejich správnost nebo přesnost, ale nesprávnost nebo nepřesnost sporných Osobních údajů nelze jednoznačně určit.

 

Poskytovatel informuje Zákazníka o opravách, blokování, označování a vymazání, jakož i všechny, kterým byly údaje předtím přeneseny pro účely zpracování údajů. Informování je možné vynechat, pokud s ohledem na cíle zpracovávaných osobních údajů neporušuje práva Subjektu údajů.

 

Pokud Poskytovatel nevyhoví dané žádosti Subjektu údajů o opravu, zablokování nebo vymazání, potom do 30 (třicet) kalendářních dní od převzetí žádosti písemně uvede své skutkové a právní důvody odmítnutí žádosti o opravu, zablokování nebo vymazání. Pokud je žádost o opravu, výmaz nebo blokování zamítnuta, Zákazník se může obrátit na soud nebo na Úřad.

 

9. Poskytovatel provádí činnosti spojené se zpracováním údajů, které Poskytovatel získal, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na ustanovení o ochraně údajů uvedených v tomto prohlášení.

 

10. Poskytovatel neodpovídá za údaje poskytnuté Zákazníkem. Pokud se Poskytovatel dozví, že údaje porušují práva třetí strany nebo zákony, nebo tato pravidla ochrany údajů nebo nedodržováním pravidel ochrany údajů způsobují škodu, Poskytovatel má právo přijmout nezbytná právní opatření ve spolupráci s jednajícími úřady. Pokud Zákazník poskytl údaje třetí strany na používání služby nebo během používání webové stránky způsobil jakýmkoliv způsobem škodu, Poskytovatel je oprávněn vymáhat náhradu škody.

 

11. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu a zveřejnění, aby se zajistila přesnost údajů a v zájmu co nejlepšího využití údajů, Poskytovatel uschová a zajistí informace shromážděné online způsobem vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými metodami.

 

12. Poskytovatel zpracovává údaje zákazníka v rámci Klubové karty, během její platnosti a bez samostatné žádosti o zrušení i následně poté, aby tak povzbudil Zákazníka k tomu, aby se stal pravidelným zákazníkem, a aby co nejjednodušeji informoval o propagačních akcích na uvedených kontaktních údajích. Údaje zpracovávají pracovníci Poskytovatele. Klient může provádět svá práva na informační sebeurčení a svobodu informací v souladu s ustanoveními zákona č. CXII z r. 2011.

 

13. Poskytovatel webhostingu: Planet Express Kft.,

Sídlo společnosti: 1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Daňové číslo: 23587342-2-43

Číslo v obchodním rejstříku: 01-09-972700

Zákaznický servis a technická podpora:[email protected]

 

 

14. Využívání Zpracovatelů

Partneři poskytující marketingové služby a třetí strany:

 

15. Poskytovatel korespondenční služby:

Maileon Digital Kft.

Sídlo: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

 

 

Zásady ochrany osobních údajů výherní soutěže

 

 

1. Osobní údaje registrovaných hráčů zpracovává organizátor hry (Szinga Sport korlátolt felelősségű társaság (sídlo: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; číslo v obchodním rejstříku: 01-09-370331; daňové číslo: 10318102-2-44; e-mailová adresa: [email protected], v zastoupení Zoltán Gém jednatel; dále jen: „Organizátor“). Výhradním spravovatelem všech osobních údajů je Organizátor. Organizátor oznámil zpracování údajů v Registru ochrany údajů, který vede Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): NAIH-84718/2015.

Organizátor zpracovává osobní údaje pouze těch osob, které se zaregistrovaly do soutěže uvedené v Pravidlech soutěže a které během registrace odsouhlasily Pravidla soutěže a tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Podmínkou účasti v soutěži je, aby hráč akceptoval Pravidla soutěže a tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") se vztahují pouze na zpracování osobních údajů zaznamenaných během soutěže a nevztahují se na jiné zpracování údajů Organizátora.

Nakládání s osobními údaji hráčů se řídí těmito pravidly. Zpracování osobních údajů se řídí právem Maďarska a Evropské unie, zejména zákonem CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodu informací a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a směrnicí GDPR, která vstupuje v platnost ode dne 25. května.

 

3. Registrací hráč akceptuje Pravidla soutěže a tyto Zásady. Registrací a souhlasem s pravidly dává Soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách. Právním základem pro zpracování údajů je dobrovolný souhlas soutěžících (§ 5 odst. 1 písm. A) Infozákona). Tato pravidla jsou považovány za informování soutěžících.

S ohledem na skutečnost, že účast je zcela dobrovolná a že soutěžící získají nárok na ceny bez zaplacení jakýchkoliv sázek Organizátorovi, Organizátor podmiňuje účast na zpracování osobních údajů, jak je definováno v Zásadách ochrany osobních údajů. Soutěžící výše uvedené záležitosti výslovně berou na vědomí a souhlasí s tím, že účast je podmíněna souhlasem se zpracováním osobních údajů.

 

4. Organizátor se v rámci zpracování údajů snaží o to, aby zpracování údajů bylo čestné a zákonné a zpracování osobních údajů bylo provedeno pouze vázané na účel. Účelem zpracování údajů je především uskutečnit výherní soutěž, v rámci ní kontrola práva na účast, losování, vyrozumění výherců a předání ceny. Účelem zpracování údajů je navíc reklama, průzkum trhu a veřejného mínění s využitím údajů poskytnutých hráčem.

Organizátor je oprávněn k tomu, aby údaje použil na statistické cíle způsobem, který neumožňuje identifikaci osob.

 

5. Zpracování osobních údajů probíhá v sídle, na pobočce, v provozu Organizátora, nebo v místnosti Zpracovatele, pověřeného Organizátorem. Rozhodnutí v souvislosti se zpracováním údajů v každém případě vznáší Organizátor.

Organizátor je na základě Infozákona oprávněn pověřit Zpracovatele. Zpracovatel nevznáší samostatné rozhodnutí. Organizátor zveřejňuje jména Zpracovatelů v těchto Zásadách.

 

6. Během registrace soutěžící poskytne informace (jméno, e-mailová adresa, adresa, datum narození, poštovní směrovací číslo) potřebné k identifikaci a kontakt, jak jsou uvedeny v registračním formuláři. Účel zpracování údajů: identifikace Soutěžících, kontakt, reklama, výzkum.

Pokud Soutěžící vyhraje, je povinen poskytnout Organizátorovi veškeré údaje potřebné k získání výhry, zejména údaje potřebné pro zaslání výhry výherci, splnění daňových povinností (přesná adresa, identifikační údaje fyzické osoby, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu). Pokud Soutěžící neposkytne požadované údaje, Organizátor je oprávněn odmítnout předání výhry. Účelem zpracování údajů je předání výher a splnění daňové povinnosti v případě vítězných soutěžících.

V případě doporučených osob, zpracování údajů slouží k propagaci soutěže, Organizátor doporučovaným osobám zašle informační list o soutěži.

 

7. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje poskytnuté soutěžícím (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo) pro účely zasílání propagačního e-mailu týkajícího se Organizátora, činnosti Organizátora, informačního bulletinu týkajícího se služby nebo reklamy, respektive aby mu doručil informace s takovým účelem. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátor může umístit reklamy do informací, informačního bulletinu nebo jiného oznámení.

Soutěžící registrací výslovně souhlasí s tím, aby mu organizátor zaslal reklamu pomocí metody přímého kontaktování a aby na tento účel využil jeho poskytnuté údaje. Souhlas se vztahuje na kontaktování prostřednictvím e-mailu, poštou, jakož i jiným způsobem.

Soutěžící souhlasí s tím, aby údaje vzniklé v rámci používání webových stránek Organizátora, účasti na soutěži, Organizátor použil pro reklamní účely s cílem poskytnout Soutěžícím cílené nabídky týkající se adresáta.

Zpracovávané údaje může Organizátor použít pro účely průzkumu veřejného mínění, průzkumu trhu, na sestavení výzkumného vzorku a na vyhledávání soutěžících pro tyto účely.

 

8. V případě návštěvy Webové stránky, systém Organizátora automaticky zaeviduje IP adresu Soutěžícího, počáteční čas návštěvy, respektive v jednotlivých případech - v závislosti na nastavení počítače - typ internetového prohlížeče a operačního systému, jakož i zeměpisné místo, které je možné určit na základě IP adresy. Takto evidované údaje nelze spojit s jinými osobními údaji. Zpracování údajů slouží výhradně pro statistické účely. Organizátor si vyhrazuje právo na počítači Soutěžícího umístit soubor (cookie) obsahující údaje.

 

9. Organizátor poskytnuté údaje po ukončení soutěže nevymaže, bude je i v pozdější době nadále zpracovávat a používat pro účely uvedené v souladu s těmito Zásadami.

Organizátor poskytnuté údaje vymaže, pokud:

Soutěžící může požádat o vymazání svých osobních údajů na kontaktních údajích Organizátora (bod 1). Pokud o to Soutěžící požádá, údaje budou systémem Organizátora vymazány do pěti pracovních dnů. Vymazáním osobních údajů se údaje stanou nečitelnými tak, že již nebude možné obnovit spojení mezi údaji a dotyčnou osobou.

Organizátor nevymaže osobní údaje ani na žádost Soutěžícího, pokud je zpracování údajů povinné nebo povolené zákonem (např. údaje týkající se nezdanitelné povinnosti). V takovém případě bude Organizátor informovat Soutěžícího o právním základě odmítnutí zrušení.

Pokud mezi Organizátorem a Soutěžícím vznikne právní vztah a zpracování osobních údajů je nezbytné pro výkon práv vyplývajících z právního vztahu a plnění povinností (např. vymáhání pohledávek, řešení právních sporů), Organizátor bude zpracovávat potřebné osobní údaje i v případě žádosti o jejich vymazání, na základě § 6 odst. 5 Infozákona.

Pokud Organizátor vyloučí Soutěžícího ze hry, i v případě žádosti o vymazání bude zpracovávat údaje, které jsou potřebné k zabránění opětovné registrace. Právním základem pro zpracování údajů je v tomto případě § 6 odst. 5. Infozákona.

 

10. Soutěžící má právo na opravu svých údajů, a od Provozovatele požadovat opravu mylně uvedených údajů, které sám nemůže opravit. Subjekt údajů může požadovat informace o zpracovávání svých osobních údajů. Informace může Organizátor poskytnout i e-mailem. Dotyčný Soutěžící může nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů.

 

11. Organizátor přijme všechna opatření, která lze od něj očekávat v zájmu bezpečnosti dat, zajistí jejich ochranu na vhodné úrovni, zvláště před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, smazáním nebo zničením nebo náhodným zničením a poškozením. Organizátor zajišťuje bezpečnost údajů vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

 

12. Soutěžící mohou při používání služby a používání Webové stránky poskytnout pouze své vlastní osobní údaje. Poskytnutí údajů jiných osob je považováno za protiprávní zpracování údajů, které může mít následky určené ve zvláštních předpisech. V případě zneužití osobních údajů jiné osoby Organizátor poskytuje jednajícím orgánům pomoc při zjištění porušení práva a určení porušitele práva.

 

13. Organizátor poskytuje osobní údaje třetím stranám pouze s výslovným souhlasem dotčené osoby nebo v souladu s ustanoveními zákona.

 

14. Soutěžící může podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů Organizátorovi, který stížnost co nejdříve prošetří a porušení práva napraví.

V případě porušení práva na ochranu svých osobních údajů se Soutěžící může obrátit na Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (www.naih.hu) a může svůj nárok vymáhat i soudní cestou.

Sledujte nás!
Můj účet Moje uložené produkty Pomoc

Gyakran Ismételt Kérdések

1.     Mekkora szállítási költségre számíthatok?

A szállítási költség 14 998 Ft-os értékhatárig az ország egész területére egységesesen bruttó 890 Ft. Ha azonban a megrendelt termék(ek) értéke eléri a 14 998 Ft-ot, a kiszállítás díjmentes!

2.     Mikor kapom meg a megrendelt terméket?

Rendszerint a megrendelést követő 2-4 munkanapon belül kézbesítjük a kért terméke(ke)t. A szállítási idő azonban nem garantált, bizonyos esetekben ennél tovább is tarthat (például Pick Pack Ponton történő átvétel esetén).

3.     Megkaptam a terméket, amit rendeltem, de nem lett jó a méret/hibás, ki szeretném cserélni. Mit csináljak?

A terméket visszaküldheted az átvételtől számított 14 napon belül a:

- 2120 Dunakeszi, Alagi major HRSZ. 070/1 (Sportfactory Webshop) címre, vagy

- személyesen visszaviheted a számlát kiállító üzletbe.

A csere terméket a csereigénylő űrlapon tudod jelezni felénk, amit a termékkel és a számlával (és lehetőség szerint dobozával) együtt kérünk visszaküldeni. A csereigénylő űrlap letölthető a Szerződési Feltételek 10.7-es pontjáról.
Üzletünkben személyesen történő csere esetén a kicserélt termékre már nem vonatkozik a fogyasztót/vásárlót megillető elállási jog – mivel üzletünkben lehetőséget biztosítunk a termék jellemzőinek megismerésére és felpróbálására – így az már üzletben történő új vásárlásnak minősül.

4.     Megkaptam a terméket, amit rendeltem, de nem lett jó a méret/hibás/nem tetszik, pénzvisszatérítést szeretnék. Mit csináljak?

A terméket visszaküldheted az átvételtől számított 14 napon belül a 

2120 Dunakeszi, Alagi major HRSZ. 070/1 (Sportfactory Webshop) címre, vagy

- személyesen visszaviheted bármelyik Sportfactory üzletbe.

Amennyiben nem a számlát kiállító üzletben adtad le a terméket, 690 Ft elszállítási költséget számolunk fel. Elállás esetén az elállási nyilatkozatot kérjük kitölteni és a termékkel, számlával együtt visszajuttatni hozzánk.

5.     Rendelhetek-e Magyarország határain kívüli címre?

A sportfactory.hu oldalól csak magyarországi címekre lehet rendelni. Más országból érkező megrendelést nem tudunk teljesíteni.

6.     Fizethetek bankkártyával?

Igen! A Sportfactory Webshop részére az OTP Bank fogja biztosítani a kártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által. Általános tájékoztató az OTP-s bankkártyás fizetésről (PDF).

7.     Rendeltem egy cipőt a webáruházon keresztül és tönkre ment. Mit csináljak?

2 év szavatosság van a termékekre, ami két részre tagolódik:

1. Amennyiben tönkrement a terméked az átvételtől számított 6 hónapon belül, a 2120 Dunakeszi, Alagi major HRSZ. 070/1 címre küldd vissza a számlával postai úton ajánlott küldeményként a Playersroom Webshop címére.

2. 7. hónaptól kezdődően a termékre vonatkozó jótállás és szavatossági feltételeiről részletesebb információt itt https://sportfactory.hu/vasarlasi-informaciok/garancia vagy az ÁSZF-ben https://sportfactory.hu/vasarlasi-feltetelek találsz.

8.     Nem tudok olyan időpontot mondani, amikor biztosan otthon vagyok. Mi a teendő?

A szállítás nem csak otthoni, hanem munkahelyi címre is történhet. Ha csak a munkahelyeden tudod fogadni a futárt, nyugodtan add meg azt a címet!

9.     A termék ára megváltozott a rendelés és a kiszállítás közt. Melyik árat kell kifizetnem?

Minden terméket a megrendelés pillanatában érvényes áron számlázunk ki.

10.   Fizethetek Sportfactory / beiskolázási / egyéb utalvánnyal a futárnak?

A Webáruházon csak a Sportfactory által kiadott kuponkódokkal, a rendelés leadásakor lehet kedvezményt igénybe venni. A termék(ek) átvételekor a futárnak utalvánnyal nem lehet fizetni.

11.   Véletlenül rossz modellt / méretet rendeltem. Mit csináljak?

A lehető leghamarabb jelezd nekünk! A könnyebb azonosítás érdekében a megrendelést visszaigazoló e-mailre küldj választ. Ha esetleg törölted már ezt a levelet, akkor a kapcsolatok menüpont alatt írhatsz nekünk üzenetet. Ez esetben a lehető legtöbb adatot add meg nekünk (név, cím, rendelés- és cikkszám)! 

12.   Bankkártyával kifizetett rendelésemet utánvétesen akarja átadni a futár. Mit csináljak?

Kérjük, mielőbb jelezd ügyfélszolgálatunk felé, hogy intézkedni tudjunk a csomag utánvét összegének módosításáról.

13.   Nem azt kaptam, amit rendeltem/bankkártyával kifizetett rendelésemet átvettem utánvéttel. Mit csináljak?

Kérjük, mielőbb jelezd ügyfélszolgálatunk felé, hogy intézkedni tudjunk a problémával kapcsolatban.

14.   Nem kaptam értesítő e-mailt a rendelést követően. Ez miért van?

Kérjük, minél előbb vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, hogy utána tudjunk nézni. Feltehetően elgépelésre került az e-mail cím vagy a spamben landolt az e-mail.

15.   Rendelni szeretnék a webáruházból, de bizonytalan vagyok a méretben. Mit tanácsol?

A webáruházban az asztali verzióban a termékoldalon jobbra található egy mérettábla fül, ott kaphatsz mérettel kapcsolatos segítséget. Vagy a terméket lehetőséged van üzletbe rendelni, így vásárlás előtt fel tudod próbálni. További infó az üzletbe rendelésről itt >> 

https://sportfactory.hu/szallitas

16.   Hogyan tudom átkérni a terméket a választott üzletbe?

A terméket kosárba kell tenni, ezután a vásárlás rögzítése gombra kell kattintani, majd a megjelenő adatlapot kitölteni. Ezt követően az átvételi-szállítási módoknál lehet kiválasztani az adott üzletet, ahol a terméket át szeretnéd venni, a foglalás üzletbe átszállítással résznél.

17.   További kérdéseim lennének, hol kaphatok választ?

Az oldal alján találod a kapcsolatok menüpontot, itt küldhetsz nekünk üzenetet, illetve itt találod egyéb elérhetőségeinket.

18.   A termékadatlapon feltüntet üzletek raktárkészletei valós darabszámot mutatnak?

A készletek folyamatos online és áruházi értékesítése miatt a webshopban látható készletek és a tényleges áruházi készletek eltérhetnek egymástól, így előfordulhat, hogy a webshopban már lefoglalt termék nem áll rendelkezésre (például mert az áruházi értékesítés keretében eladásra került a termék utolsó darabja is). Ilyen esetben a termékre vonatkozó megrendelését nem tudjuk teljesíteni, amelyről rövid időn belül tájékoztatjuk, és a meg nem valósult online vásárlás esetlegesen Ön által már kifizetett ellenértékét visszatérítjük. 

 

Reméljük, sikerült minden kérdésre választ adni, és hamarosan elégedett vevőnkként üdvözölhetünk!

További kérdésed van?

- Vagy telefonálj ügyfélszolgálatunkra: 06 (1) 8-000-300

Přihlaste se k odběru novinek